Szanowni Państwo,

 

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

230817_Załacznik nr 1 do zapytnr 1

230817_Załacznik nr 2 do zapyt nr 1

230817_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 1

230817_Załącznik_nr 1 do zapytania nr 1

230817_Zapytanie ofertowe nr 1

230817_Zapytanie ofertowe nr 1

list przewodni

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada do Pana/Pani zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Ekspert Naukowy.
Pliki zawierające zapytanie w formie pdf i doc do pobrania poniżej:

21-08-2017 zapytanie Ekspert Naukowy

21-08-2018 zapytanie – wybór osoby na stanowisko Ekspert naukowy

Zapraszamy do złożenia oferty.

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada do Pana/Pani zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Kierownik Naukowy.
Pliki zawierające zapytanie w formie pdf i doc do pobrania poniżej

21-08-2017 zapytanie – wybór osoby na stanowisko Kierownik naukowy

21-08-2017 zapytanie kierownik naukowy

Zapraszamy do złożenia oferty.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Ekspert Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Kierownik Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Zapytanie nr 1.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią zapisów znajdujących się odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 do w/w zapytania w pozycji dotyczącej zakresu prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych.
Zakres prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dn. 23 lipca 2015 r., sformułowany został w następujący sposób:

„Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych, a także projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego.”

natomiast w Załączniku nr 2 do zapytania nr 1 z dn. 23 lipca 2015 r. treść powyższego zadania przyjmuje brzmienie:

„Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego.”

W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o informację, który z powyższych zapisów jest dla Zamawiającego wiążący, w przypadku składania dokumentacji ofertowej.

Odpowiedź do powyższego zapytania nr 1.
W związku z zaistniałą rozbieżnością pomiędzy treścią zapisów w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r. dotyczącą zakresu prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych, informuję, iż wiążące są zapisy znajdujące się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015 r.
Tym samym zamieszczone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015 r. zadanie 5 badań przemysłowych, o treści: „Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego” winno stanowić podstawę do sporządzenia przez Oferenta szczegółowego opisu zadań realizowanych w jego zakresie (zgodnie z pkt. X.8 dot. opisu sposobu przygotowania oferty Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r.), a także do jego wyceny (zgodnie z pkt. 1 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r.).

Szanowni Państwo,

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _2_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Zapytanie nr 2 oraz pozostałe załączniki w formacie pdf i doc do pobrania poniżej

22072015_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 2 – wzór oferty

22072015_Załacznik nr 1 do zapytania nr 2

22072015_Zapytanie ofertowe 2

List przewodni 2

zał. nr 1 do zapyt. ofert. nr 2

zał. nr 2 do zapyt. ofert. nr 2

zapyt. ofet. nr 2

Szanowni Państwo,
W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _1_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Zapytanie oraz pozostałe pliki w formacie doc i pdf są do pobrania poniżej.
zał. nr 2 do zapyt. nr 1

zapytanie ofertowe nr 1

zał. nr 1 do zapyt. nr 1

List przewodni

22072015_Zapytanie ofertowe nr 1

22072015_Załącznik_nr 1 do zapytania nr 1

22072015_Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 1

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada do Pana/Pani zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Ekspert Naukowy.
Pliki zawierające zapytanie w formie pdf i doc do pobrania poniżej:

22-07-2015 zapytanie – wybór osoby na stanowisko Ekspert naukowy

Ekspert naukowy

Zapraszamy do złożenia oferty.

Szanowni Państwo!

W związku z przygotowaniami do realizacji projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” firmy „Ekoiwnentyka sp. z o.o.” , który będzie aplikował o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedkłada do Pana/Pani zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie osoby na stanowisko Kierownik Naukowy.
Pliki zawierające zapytanie w formie pdf i doc do pobrania poniżej
22-07-2015 zapytanie – wybór osoby na stanowisko Kierownik naukowy
kierownik naukowy
Zapraszamy do złożenia oferty.