Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony dostawcy elementów budowy KBT zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _3 z dnia 06.12.2017 r, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania w sprawie wyłonienia podwykonawcy prac badawczo rozwojowych zgodnie z zapytaniem ofertowym nr_2_z dnia 05.12.2017  został wyłoniony podwykonawca prac B+R, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Zapytania oferenta z dn. 28.11.2017:

punkt VI.1a Czy wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy?

punkt VI.1e  Czy Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mającego wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych w zakresie m.in.: budowy maszyn i urządzeń, opracowywaniu konstrukcji nośnych, zbiorników ciśnieniowych, układów hydraulicznych i pneumatycznych.

Odpowiedź na zadane pytania

W odpowiedzi na zadane pytania Oferenta  z dn. 28.11.2017 wyjaśniam:
ad.1.
punkt VI.1a  wystarczające będzie wykazanie prac badawczych w obszarze systemów i urządzeń do ochrony czystości powietrza, redukcji pyłów szkodliwych oraz ochrony dróg oddechowych ludzi przebywających na stanowiskach pracy.
ad.2.
punkt VI.1e Zamawiający przewiduje możliwość kierowania pracami przez specjalistę posiadającego stopień doktora nauk technicznych z zakresu budowy i eksploatacji maszyn, mającego wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w prowadzeniu prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych w zakresie m.in.: budowy maszyn i urządzeń, opracowywaniu konstrukcji nośnych, zbiorników ciśnieniowych,  układów hydraulicznych i pneumatycznych.

 

Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _3_ na wyłonienie dostawcy:

1. dostawa materiałów i elementów do budowy bioreaktora laboratoryjnego dla branży odlakierowania.

2. dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora laboratoryjnego dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza

zal. 3 reaktor schemat

Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 3 – wzór oferty

zał 5 reaktor wymiary

zał. 4 reaktor wymiary 1

zapyt. nr 3 z dn. 06.12.17

<p align=”center”><b>Szanowni Państwo,</b></p>
<b> </b>W związku z przygotowaniami do realizacji przez <b>Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością</b> Projektu pt. <b><i>„Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu” </i></b> w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr <b>_2_</b> na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, <i>s</i>zczegółowo opisanych w zapytaniu.

<a href=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2017/12/05.12.17-zapytanie-nr-2-+z-ałacz..pdf”>05.12.17 zapytanie nr 2 +z ałacz.</a>

<a href=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2017/12/Zalacznik_nr-2-do-zapytania-nr-2-wzór-oferty.doc”>Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 2 – wzór oferty</a>

&nbsp;

Szanowni Państwo,

 

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _1a_ na wyłonienie podwykonawcy prac badawczo-rozwojowych, w ramach planowanego do realizacji projektu, szczegółowo opisanych w zapytaniu.

Zapytanie ofertowe BR_nr1a DK-v3

Zapyanie of. nr 1a

załączniki do zapyt. nr 1a

ZAŁĄCZNIK nr 1a BR

Zalacznik_nr 2a do zapytania nr 1a – wzór oferty

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Ekspert Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony podwykonawca prac B+R, przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w wyniku postępowania została wyłoniona osoba na stanowisko „Kierownik Naukowy” , przy czym z uwagi na ochronę danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych nie zostały udostępnione dane osobowe wybranego oferenta z uwagi na brak zgody tego oferenta na przetwarzanie jego danych osobowych.