Strona Główna

Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów
w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu

Projekt realizowany jest w ramach POIR 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Dział. 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Poddz. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków EFRR