W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy przenośnego analizatora ogólnego węgla organicznego, działającego w oparciu o detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), do pomiarów LZO i odorów.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 09:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2022 r. o godzinie 10:00

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy przyczepki kempingowej, pełniącej funkcję pomieszczenia dla pracowników, które zapewni odpowiednie warunki BHP podczas wykonywania prac w terenie.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2022 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.01.2022 r. o godz. 14:00

W związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19 Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do składania ofert w ramach postępowania ofertowego:

 1. Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania.
 2. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza.
 3. Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

 1. Zapytanie ofertowe dostawa materiałów
 2. Załącznik nr 1. Szczegółowy zakres dostawy
 3. Załącznik nr 2. Specyfikacja
 4. Załącznik nr 3. Zbiorczy jeden
 5. Załącznik nr 3a. Zbiorczy dwa
 6. Załącznik nr 4. Zabudowa zasobników kwas zasady i pompy dozujące
 7. Załącznik nr 5. Formularz oferty cenowej
 8. Załącznik nr 6. Oświadczenie o braku powiązań

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.06.2021  r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24.06.2021 r. o godz. 10:30 w siedzibie Ekoinwentyka sp. z o.o. pod adresem: 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32, pok. 108.

Informacji o zapytaniu udziela Prezes Zarządu Pan Damian Kasperczyk +48 602 341 067; biuro@ekoinwentyka.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty _ zapytanie ofertowe nr 01/05/2021.

Szanowni Państwo,

w imieniu spółki Ekoinwentyka sp. z o.o. , w związku z realizacją projektu „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” POIR.01.01.01-00-1256/19  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 – 2020 Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) zapraszamy do składania oferty cenowej dla

1.    Dostawa  materiałów i elementów do budowy Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów wraz z orurowaniem, sprawdzeniem szczelności, dostawą i montażem
2.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów dla branży odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza
3.    Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych składającej się z trzech (3) bioreaktorów– wyposażenie rozdzielni elektrycznej

Szczegółowo opisane w załącznikach 1-4

Termin składania ofert upływa dn. 07.05.2021 r o godzinie 11.00

Niniejsze zapytanie ma na celu oszacowanie wartości zamówienia i nie jest podstawą do złożenia oferty rozumianej zgodnie z art. 66 Kodeksu cywilnego oraz do udziału w postępowaniu ofertowym.

W załączeniu znajdą Państwo treść zapytania.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 z dnia 13.08.2020 r.

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1256/19-00 – Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 -2020 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuję, że w procedurze prowadzonej z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownika końcowego i odbiorcy technologii) projektu reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe), lub drzewny, lub petrochemiczny lub farmaceutyczny lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań została złożona 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu i wykluczeniu.

Zamawiający Ekoinwentyka Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska wybrał ofertę złożoną przez firmę PLAS.CO.TECH POLAND Sp. z o.o. ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze

 

 

Szanowni Państwo

W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pn.: „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe) lub drzewny, lub petrochemiczny, lub farmaceutyczny, lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Harmonogram

Załącznik nr 1 – opis

Załącznik nr 2 – umowa

Załącznik nr 3 formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w wyniku postępowania został wyłoniony „Enduser” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferujący wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr _5_ z dnia 22.05.2018 r, jest nim firma:

Plas. co. tech Poland Sp. z o.o. z Zabrza w województwie śląskim

Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _5_ na wyłonienie „Endusera” (użytkownik końcowy i odbiorca technologii) projektu, reprezentującego przemysł lakierniczy/odlakierowania i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań.

Zalacznik_nr 3 do zapytania nr 5 – wzór oferty

Zał. nr 1. Opis przedmiotu zamówienia – najem pow. badawczej

Zał. nr 2 do zapytania ofertowego umowa

Zapytanie ofertowe na dostawe 22.05.2018

FE_POIR_poziom_pl

Szanowni Państwo,

 W związku z przygotowaniami do realizacji przez Ekoinwentyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projektu pt. „Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu”  w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedkładamy do Państwa zapytanie ofertowe nr _4_ na wyłonienie dostawcy:

1.             Dostawa  materiałów i elementów do budowy bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania

2.            Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania–sterowanie automatyczne urządzeń oczyszczania powietrza

3.            Dostawa materiałów i elementów do wykonania automatyzacji bioreaktora pilotażowego dla branży odlakierowania – wyposażenie rozdzielni elektrycznej

Zapytanie ofertowe nr 4 z załącznikami -skan

ZAŁĄCZNIK nr 1 do zapyt nr 4

Zalacznik_nr 2 do zapytania nr 4 – wzór oferty-1 TB

zal. 3 EKO-TLM-01-00 Zestawczy

zal. 4 EKO-TLM-01-05 Emitor

zal. 5 Zestawienie materiałowe

zał. 6 ukl. dopr. powietrze

FE_POIR_poziom_pl