Zapytanie nr 1.
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy treścią zapisów znajdujących się odpowiednio w Załączniku nr 1 i nr 2 do w/w zapytania w pozycji dotyczącej zakresu prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych.
Zakres prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dn. 23 lipca 2015 r., sformułowany został w następujący sposób:

„Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych, a także projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego.”

natomiast w Załączniku nr 2 do zapytania nr 1 z dn. 23 lipca 2015 r. treść powyższego zadania przyjmuje brzmienie:

„Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego.”

W związku z zaistniałą rozbieżnością prosimy o informację, który z powyższych zapisów jest dla Zamawiającego wiążący, w przypadku składania dokumentacji ofertowej.

Odpowiedź do powyższego zapytania nr 1.
W związku z zaistniałą rozbieżnością pomiędzy treścią zapisów w Załączniku nr 1 i Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r. dotyczącą zakresu prac realizowanych w ramach zadania 5 badań przemysłowych, informuję, iż wiążące są zapisy znajdujące się w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015 r.
Tym samym zamieszczone w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015 r. zadanie 5 badań przemysłowych, o treści: „Opracowanie wytycznych do projektów koncepcyjnych zastosowania technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) uwzględniających wyniki prowadzonych badań, a także wstępną obróbkę technologiczną powietrza przeznaczonego do biooczyszczania, dla branży oczyszczania ścieków oraz przemysłu lakierniczego” winno stanowić podstawę do sporządzenia przez Oferenta szczegółowego opisu zadań realizowanych w jego zakresie (zgodnie z pkt. X.8 dot. opisu sposobu przygotowania oferty Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r.), a także do jego wyceny (zgodnie z pkt. 1 Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 23 lipca 2015r.).