Informacja n.t. realizacji projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług”. 

Realizacja projektu o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

NUMER WNIOSKU:  WND-RPSL.03.02.00-24-0924/20-005

NUMER NABORU:  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]:  230 330,00

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]:  195 780,50

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2021-05-20 – 2022-07-31

Krótki opis projektu

LZO i odory reprezentują jedną z najważniejszych grup zanieczyszczeń powietrza i są odpowiedzialne za powstawanie smogu, są rakotwórcze i stanowią istotny problem społeczny. Do przedsiębiorstw, emitujących LZO i odory należy m.in. przemysł lakierniczy, papierniczy, farmaceutyczny, itp. Spółka działa na rynku od 2011 r. oferując Innowacyjną Technologię do biooczyszczania powietrza w reaktorach KBT z LZO i odorów, która stanowi ekologiczną, tanią i skuteczną eliminację zanieczyszczeń powietrza. Na terenie Woj. Śląskiego jest wiele przedsiębiorstw emitujących LZO i odory.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez inwestycję w sprzęt serwisowy i pomiarowy, umożliwiający adaptację innowacyjnej technologii KBT do nowych gałęzi przemysłu a zarazem stworzenie nowej usługi serwisowo analitycznej co przyczyni się zarówno do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy jak i do poprawy ogólnego stanu powietrza Woj. Śląskiego.

 

„Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest upscaling instalacji do biooczyszczania powietrza z wykorzystaniem reaktorów KBT, który umożliwi wdrożenie technologii do nowych gałęzi przemysłu  (m.in. przemysłu motoryzacyjnego, petrochemicznego, drzewnego). Zrealizowane w ramach projektu badania doprowadzą do opracowania, adaptacji i docelowo wdrożenia do praktyki gospodarczej, innowacyjnej w skali światowej technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów, przy użyciu baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), dostosowanej do oczyszczania znacznie większych strumieni powietrza, do nowych gałęzi przemysłu, jak np. przemysł motoryzacyjny, petrochemiczny, papierniczy, drzewny.

Okres realizacji projektu: 15/07/2020 – 30/06/2022

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Wartość Projektu: 2 616 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 645 356,25 zł

 

 

 

Szanowni Państwo,

W dniu 15.02.2018 zakończono realizacje projektu pt. ” Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu było określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia BIOUTIL na rynek UE, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia.

Wartość projektu wynosiła: 300 000 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 210 000 PLN

 

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgb

 

PARP-logo

UE_EFRR_rgb

 

Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałanie  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest opracowanie, adaptacja i docelowo wdrożenie do praktyki gospodarczej, innowacyjnej technologii biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) z LZO i odorów do nowych gałęzi przemysłu. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego procesu badawczego. Opracowana Technologia przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, które emitują LZO jak również odory, powstający w procesach produkcyjnych. Zaoferowane rozwiązanie umożliwi odbiorcom docelowym spełnienie rygorystycznych wymogów UE w obszarze ochrony środowiska. Wyniki badań zostaną skomercjalizowane przez Wnioskodawcę poprzez zaoferowanie na rynku instalacji do oczyszczania powietrza w KBT z LZO i odorów bazującej na opracowanej technologii oraz poprzez udzielanie jednostanowiskowych licencji podmiotom zewnętrznym.

Okres realizacji projektu: 15/11/2017– 30/09/2018

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0664/17

Wartość Projektu: 1 243 938,17 PLN

Wartość dofinansowania: 803 069,35 PLN

FE NR UE RE

Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu jest określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia BIOUTIL na rynek UE, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia. Przeprowadzone analizy mają również wesprzeć Wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do SME Instrument faza 2.

Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności zawierające biznesplan.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii na rynek UE.

Okres realizacji projektu: 26/06/2017– 30/09/2017

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.04.01-24-0001/17-00

Wartość Projektu: 300 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 210 000 PLN

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgbPARP-logo

UE_EFRR_rgb