Europa ze swoją polityką środowiskową wytyczyła ścieżkę w poszukiwaniu przyjaznego rozwoju dla środowiska, odpowiedzialnego wykorzystywania dostępnych zasobów i utrzymywania tempa postępu, które sprawia, że ​​jest przykładem dla reszty świata . Rząd Kolumbii dostrzega potencjał zasobów, które posiada na całym swoim terytorium, aby dostarczać czystą energię na terytorium Kolumbii. Tak o tym rodzaju energii mówi Ustawa 1715 z 2014 roku, która stanowi, że „Państwo opracuje strategie wykorzystania zasobów odnawialnych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz bezpieczeństwa dostaw energii”.

Universidad Cooperativa de Colombia zaprosił Ekoinwentyke na III Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnych wspieranych przez ICT, który będzie rozwijany w ramach agendy akademickiej prezentacji na temat Nauki, Technologii i Innowacji.

Cele tego międzynarodowego kongresu są następujące:

1. Przekazywanie wiedzy zdobytej od krajowych i międzynarodowych ekspertów naukowcom, a także osobom związanym z branżą biorafinerii przemysłowych/energetycznych lub wszystkim zainteresowanym tą tematyką.

2. Rozwijać warsztaty współtworzenia, okrągłe stoły biznesowe między środowiskiem akademickim, firmami oraz międzynarodowymi i krajowymi ekspertami w celu generowania sojuszy lub wymiany wiedzy wokół konkretnych projektów.

3. Zidentyfikuj rozwiązania oparte na możliwościach i technologiach opracowanych przez uniwersytety, przemysł lub rząd, które mają zastosowanie do wyzwań energetycznych kraju i świata.

III Międzynarodowy Kongres Biorafinerii i Energii Odnawialnych Wspieranych w ICT – BERSTIC 2022

Prezentacja online w ramach BERSTIC 2022 – z dnia 22.04.2022 – zorganizowana przez Profesora Fernando Colmenares.

Ekoinwentyka zaprezentowała zarówno bioreaktory CTBB, jak i nasz projekt Komisji Europejskiej -„ECCELERATOR EIC”

W prezentacji uczestniczyło dwóch prelegentów z Polski, dr Juan Carlos Colmenares, pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN oraz dr Damian Kasperczyk, Prezes Zarządu Ekoinwentyka sp. z o.o. (wystąpienie od 1:40 do 2:17).

Nie zabraknie również ciekawych prezentacji z linii Biogospodarka i Produkcja Wodoru.

Informacja n.t. realizacji projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług”. 

Realizacja projektu o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

NUMER WNIOSKU:  WND-RPSL.03.02.00-24-0924/20-005

NUMER NABORU:  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]:  230 330,00

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]:  195 780,50

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2021-05-20 – 2022-07-31

Krótki opis projektu

LZO i odory reprezentują jedną z najważniejszych grup zanieczyszczeń powietrza i są odpowiedzialne za powstawanie smogu, są rakotwórcze i stanowią istotny problem społeczny. Do przedsiębiorstw, emitujących LZO i odory należy m.in. przemysł lakierniczy, papierniczy, farmaceutyczny, itp. Spółka działa na rynku od 2011 r. oferując Innowacyjną Technologię do biooczyszczania powietrza w reaktorach KBT z LZO i odorów, która stanowi ekologiczną, tanią i skuteczną eliminację zanieczyszczeń powietrza. Na terenie Woj. Śląskiego jest wiele przedsiębiorstw emitujących LZO i odory.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez inwestycję w sprzęt serwisowy i pomiarowy, umożliwiający adaptację innowacyjnej technologii KBT do nowych gałęzi przemysłu a zarazem stworzenie nowej usługi serwisowo analitycznej co przyczyni się zarówno do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy jak i do poprawy ogólnego stanu powietrza Woj. Śląskiego.

Zapraszamy do Kielc 6 kwietnia na stoisko nr 65 w hali G.

Godz. 11.00 „Bioreaktory w walce o czyste powietrze – oczyszczanie powietrza z LZO i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych”.

Prelekcja będzie dotyczyła wykorzystania innowacyjnej technologii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT) wykorzystujących procesy biooczyszczania gazów/powietrza, gwarantując wymaganą redukcję Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów emitowanych do atmosfery, szczególnie w branży lakierniczej. Technologia została wdrożona i przetestowana w różnych gałęziach przemysłu m.in. w KGHM Polska Miedź S.A. na głębokości 1000 m, Aquanet S.A. w – oczyszczalnia ścieków w Poznaniu, Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej, Schwinn sp. z o.o. – przemysł lakierniczy, Plascotech sp. z o.o. – przemysł automotive. Przeprowadzone implementacje charakteryzowały się wysokim stopniem ekologicznej efektywności oraz znacząco niższymi kosztami eksploatacyjnymi w porównaniu z technologiami dotychczas stosowanymi.

Prelegentem będzie dr inż. Damian Kasperczyk. Od 2011 r. został współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu Ekoinwentyka sp. z o.o., gdzie zajmuje się tematyką w obszarze ochrony środowiska i biotechnologii, przede wszystkim oczyszczaniem powietrza, wykorzystując stworzone przez niego innowacyjne rozwiązania technologiczne Kompaktowe Bioreaktory Trójfazowe do bioutylizacji lotnych związków organicznych (LZO), H2S, NH3 i odorów. W 2019 r. uzyskał tytułu dr. inż. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, tematyka: „Zastosowanie bioreaktorów trójfazowych do degradacji lotnych związków organicznych  i substancji odorogennych”. 

Ekoinwentyka uczestniczy w targa Middle East Energy w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w dniach 7-9 marca 2022 r.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy przenośnego analizatora ogólnego węgla organicznego, działającego w oparciu o detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID), do pomiarów LZO i odorów.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.01.2022 r. do godziny 09:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27.01.2022 r. o godzinie 10:00

W związku z realizacją projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Ekoinwentyka sp. z o.o. zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie dostawcy przyczepki kempingowej, pełniącej funkcję pomieszczenia dla pracowników, które zapewni odpowiednie warunki BHP podczas wykonywania prac w terenie.

Szczegóły zapytania ofertowego wraz z załącznikami znajdziecie Państwo w plikach do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2022 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 26.01.2022 r. o godz. 14:00

1 2 3 9