Rynkowe wdrożenie bazującego na procesach biotechnologicznych kompaktowego bioreaktora trójfazowego – BIOUTIL

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu jest określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności opracowania i wdrożenia BIOUTIL na rynek UE, jak również opracowanie skutecznej strategii wdrożenia. Przeprowadzone analizy mają również wesprzeć Wnioskodawcę w przygotowaniu wniosku aplikacyjnego do SME Instrument faza 2.

Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności zawierające biznesplan.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii na rynek UE.

Okres realizacji projektu: 26/06/2017– 30/09/2017

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.04.01-24-0001/17-00

Wartość Projektu: 300 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 210 000 PLN

logo_FE_Inteligentny_Rozwoj_rgbPARP-logo

UE_EFRR_rgb