Opracowanie i adaptacja technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w kompaktowych bioreaktorach trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw  Poddziałanie  Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest opracowanie, adaptacja i docelowo wdrożenie do praktyki gospodarczej, innowacyjnej technologii biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) z LZO i odorów do nowych gałęzi przemysłu. Główny cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowego procesu badawczego. Opracowana Technologia przeznaczona jest dla przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych, które emitują LZO jak również odory, powstający w procesach produkcyjnych. Zaoferowane rozwiązanie umożliwi odbiorcom docelowym spełnienie rygorystycznych wymogów UE w obszarze ochrony środowiska. Wyniki badań zostaną skomercjalizowane przez Wnioskodawcę poprzez zaoferowanie na rynku instalacji do oczyszczania powietrza w KBT z LZO i odorów bazującej na opracowanej technologii oraz poprzez udzielanie jednostanowiskowych licencji podmiotom zewnętrznym.

Okres realizacji projektu: 15/11/2017– 30/09/2018

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-0664/17

Wartość Projektu: 1 243 938,17 PLN

Wartość dofinansowania: 803 069,35 PLN

FE NR UE RE