Informacja n.t. realizacji projektu „Wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez inwestycje w infrastrukturę firmy umożliwiające rozwój i wdrożenie innowacyjnej technologii do biooczyszczania powietrza z Lotnych Związków Organicznych (LZO) i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) do nowych gałęzi przemysłu a także dywersyfikację usług”. 

Realizacja projektu o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

NUMER WNIOSKU:  WND-RPSL.03.02.00-24-0924/20-005

NUMER NABORU:  RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20

WYDATKI KWALIFIKOWANE [PLN]:  230 330,00

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE [PLN]:  195 780,50

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  2021-05-20 – 2022-07-31

Krótki opis projektu

LZO i odory reprezentują jedną z najważniejszych grup zanieczyszczeń powietrza i są odpowiedzialne za powstawanie smogu, są rakotwórcze i stanowią istotny problem społeczny. Do przedsiębiorstw, emitujących LZO i odory należy m.in. przemysł lakierniczy, papierniczy, farmaceutyczny, itp. Spółka działa na rynku od 2011 r. oferując Innowacyjną Technologię do biooczyszczania powietrza w reaktorach KBT z LZO i odorów, która stanowi ekologiczną, tanią i skuteczną eliminację zanieczyszczeń powietrza. Na terenie Woj. Śląskiego jest wiele przedsiębiorstw emitujących LZO i odory.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez inwestycję w sprzęt serwisowy i pomiarowy, umożliwiający adaptację innowacyjnej technologii KBT do nowych gałęzi przemysłu a zarazem stworzenie nowej usługi serwisowo analitycznej co przyczyni się zarówno do utrzymania dotychczasowych miejsc pracy jak i do poprawy ogólnego stanu powietrza Woj. Śląskiego.