W roku 2019 technologia do biooczyszczania powietrza firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. została zaimplementowana do przemysłu lakierniczego.

Bio-oczyszczanie powietrza przebiega z użyciem trzech Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych.

 

Rys.1. Praca trzech Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych oczyszczających powietrze z LZO

Technologia firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. służąca do biooczyszczania powietrza z wykorzystaniem kompaktowego bioreaktora trójfazowego (KBT), została wdrożona do przemysłu lakierniczego branży „automotive”, przy pomocy projektu POIR.1.1.1

Reaktor KBT oczyszcza powietrze o przepływie 10 000 m3/h z lotnych związków organicznych (LZO).

Rys.1. Reaktor KBT oczyszczający powietrze z lakierni branży „automotive”

Bio-oczyszczanie powietrza z Lotnych Związków  Organicznych (LZO) oraz NH3, H2S i odorów w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT).

Ekoinwentyka jest spółką działającą w obszarze ochrony środowiska i biotechnologii. Zajmujemy się przede wszystkim oczyszczaniem powietrza, wykorzystując stworzone przez nas innowacyjne rozwiązania technologiczne. Koncentrujemy się głównie na bioutylizacji lotnych związków organicznych (LZO), odorów w tym H2S, NH3 .

Oferujemy wykonanie pod klucz indywidualnej instalacji z zastosowaniem Kompaktowego Bioreaktora Trójfazowego (KBT) wykorzystującego procesy biooczyszczania gazów. Gwarantujemy wymaganą redukcję (LZO) powstałych w procesach produkcyjnych.

Możliwa do osiągnięcia konwersja zanieczyszczeń wynosi 99% i charakteryzuje się bardzo dużą efektywnością ekonomiczną i ekologiczną.

Prowadzenie procesu w niskiej temperaturze (300C) oraz ciśnieniu atmosferycznym skutkuje wieloma pozytywnymi efektami:

 1. Usunięcie problemu społecznego dotyczącego zapachów złowonnych – dotyczy gł. oczyszczalni ścieków oraz zakładów gospodarki odpadami)
 2. Niskimi kosztami operacyjnymi prowadzenia procesu
  1. Małym zużyciem energii
  2. Brakiem konieczności stosowania katalizatorów
  3. Małą awaryjnością instalacji
  4. Niskimi kosztami obsługi również ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesu sterowania oraz monitoring on-line realizowany przez producenta
  5. Brakiem opłat z tytułu emisji COi  NOx
 3. Długim okresem życia instalacji
 4. Brakiem zagrożeń wybuchem
 5. Wysokim stopniem redukcji zanieczyszczeń
 6. Wysoką efektywnością ekologiczną
  1. Nie powstawaniem drugorzędowych zanieczyszczeń
  2. Brakiem emisji NOxi CO2

Implementacje

Technologia firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. służąca do biooczyszczania gazów z wykorzystaniem kompaktowego bioreaktora trójfazowego (KBT) została wdrożona i przetestowana w różnych gałęziach przemysłu (petrochemiczny,  kompostownie, kopalnie rud miedzi), a co najważniejsze zintegrowana z procesami zachodzącymi w tych przedsiębiorstwach.

Poniżej przedstawiono przykładowe bioreaktory KBT firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. oczyszczające powietrze z LZO

 

Rys. 1. Bio-oczyszczanie powietrza 1000 m pod ziemią w kopalni KGHM Polska Miedź S.A. – podczas montażu.

 

Rys. 2. Bio-oczyszczanie powietrza Zakładzie Gospodarki Odpadami (Kompostownia) – biodegradacja mieszaniny: merkaptanów, NH3, H2S, LZO.

 

Rys. 3. Bioreaktor KBT podczas pracy.

 

Rys. 4. |Nasze „bohaterki” – mikroflora odpowiedzialna za procesy biooczyszczania w KBT podczas pracy.

Listy Referencyjne

Do okazania na prośbę inwestora.

 

Artykuły

Wysoki potencjał Ekoinnowacyjny opracowanej technologii do biooczyszczania powietrza w Kompaktowych Bioreaktorach Trójfazowych (KBT) firmy Ekoinwentyka sp. z o.o. jest efektem doskonałego łączenia nauki z biznesem, czego potwierdzeniem są artykuły publikowane w poważanych czasopismach naukowych. Mamy nadzieję, że przybliżą Państwu naszą innowacyjną technologią  a także firmę wraz z obszarem działalności.

 

Kasperczyk D.*, Urbaniec K, i in: “Application of a compact trickle-bed bioreactor for the removal of odor and volatile organic compounds emitted from a wastewater treatment plant”, Journal of Environmental Management – VSI:SDEWES 2018 , 236 (2019) 413–419

 

Barbusinski K.,Kalemba K., Kasperczyk K., Urbaniec K., Kozik V., 2017, „Biological methods for odor treatment a review”, Journal of Cleaner Production 152 (2017) 223-241

 

Bak A., Kozik V., Dybal P., Sulowicz S., Kasperczyk D., Kus S., Barbusinski K.,“2016, Abatement robustness of volatile organic compounds using compact trickle-bed bioreactor: Biotreatment of styrene, ethanol and dimethyl sulfide mixture in contaminated airstream”, International Biodeterioration & Biodegradation,  Int. Biodeterior. Biodegrad. 2017 vol. 119, s. 316-328, bibliogr. 75 poz.

 

Kasperczyk D., Urbaniec K.,: Application of a compact trickle-bed bioreactor to the biodegradation of pollutants from the ventillation air in a copper-ore mine, Journal of Cleaner Production , Vol. 87, 971-976 (2015).

 

LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE | nr 3 (113) 2018 | maj-czerwiec – Dla przemysłu lakierniczego ADAPTACJA TECHNOLOGII BIOOCZYSZCZANIA POWIETRZA Z LZO I ODORÓW W KOMPAKTOWYCH BIOREAKTORACH TRÓJFAZOWYCH (KBT) DO NOWYCH GAŁĘZI PRZEMYSŁU

LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE | nr 5 (115) 2018 | wrzesień-październik – Eksperymenty i wyniki – EFEKTYWNA BIODEGRADACJA GAZÓW ODLOTOWYCH W KOMPAKTOWYM BIOREAKTORZE TRÓJFAZOWYM (KBT) DLA PRZEMYSŁU LAKIERNICZEGO