„Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Głównym celem projektu jest upscaling instalacji do biooczyszczania powietrza z wykorzystaniem reaktorów KBT, który umożliwi wdrożenie technologii do nowych gałęzi przemysłu  (m.in. przemysłu motoryzacyjnego, petrochemicznego, drzewnego). Zrealizowane w ramach projektu badania doprowadzą do opracowania, adaptacji i docelowo wdrożenia do praktyki gospodarczej, innowacyjnej w skali światowej technologii biooczyszczania powietrza z LZO i odorów, przy użyciu baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych (KBT), dostosowanej do oczyszczania znacznie większych strumieni powietrza, do nowych gałęzi przemysłu, jak np. przemysł motoryzacyjny, petrochemiczny, papierniczy, drzewny.

Okres realizacji projektu: 15/07/2020 – 30/06/2022

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.01.01.01-00-1256/19-00

Wartość Projektu: 2 616 250,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 645 356,25 zł