ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

zapytanie ofertowe nr POIR 02/08/2020 z dnia 13.08.2020 r.

 

W związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Powiększenie skali (upscaling) i rozwój technologii do biooczyszczania powietrza z LZO i odorów w Baterii Kompaktowych Bioreaktorów Trójfazowych, w celu jej wdrożenia do nowych gałęzi przemysłu” nr umowy o dofinansowanie POIR.01.01.01-00-1256/19-00 – Konkurs 6/1.1.1/2019 – Szybka Ścieżka w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014 -2020 Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuję, że w procedurze prowadzonej z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 na wyłonienie „Endusera” (użytkownika końcowego i odbiorcy technologii) projektu reprezentującego przemysł motoryzacyjny (m.in. lakiernie samochodowe), lub drzewny, lub petrochemiczny lub farmaceutyczny lub inny charakteryzujący się emisją Lotnych Związków Organicznych (LZO) lub odorów do środowiska i oferującego wynajem powierzchni badawczej do prac rozwojowych realizowanego projektu wraz z zobowiązaniem do zakupu Instalacji dostosowanej do potrzeb Enduser’a po przeprowadzeniu badań została złożona 1 oferta niepodlegająca odrzuceniu i wykluczeniu.

Zamawiający Ekoinwentyka Sp. z o.o. ul. Szyb Walenty 26, 41-700 Ruda Śląska wybrał ofertę złożoną przez firmę PLAS.CO.TECH POLAND Sp. z o.o. ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze