Dokumenty

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/75/UE
z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

DYREKTYWA RADY 1999/13/WE
z dnia 11 marca 1999 r.
w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych spowodowanej użyciem organicznych rozpuszczalników podczas niektórych czynności i w niektórych urządzeniach

DYREKTYWA 2004/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 21 kwietnia 2004 r.
w sprawie ograniczeń emisji lotnych związków organicznych w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz produktach do odnawiania pojazdów, a także zmieniająca dyrektywę 1999/13/WE

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska

USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 grudnia 2004 r.
w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 4 listopada 2008 r.
w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania pojazdów

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie wysokości stawek za korzystania ze środowiska na rok 2012

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 7 lipca 2011 r.
w sprawie szczególnych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza