Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Technologia

Nasza propozycja jest przełomowym rozwiązaniem w zakresie ograniczania emisji lotnych związków organicznych (LZO, ang.VOC) w przemyśle. Stosując proces biodegradacji stworzyliśmy najefektywniejszy obecnie system umożliwiający spełnianie wymogów Dyrektywy 1999/13/WE oraz nowych przepisów prawnych, które będą obowiązywać w przyszłości w tym zakresie.

Proponowane przez nas rozwiązania są oparte na bazie nauki zwanej ekoinwentyką, czyli na poszukiwaniu twórczych rozwiązań zdefiniowanych problemów szczególnie w zakresie ekologii i ochrony środowiska wykorzystując do tego innowacyjne narzędzia lub technologie a także pobudzanie twórczego myślenia w różnych dziedzinach wykorzystując nabytą wiedzę oraz doświadczenie.

Opracowany przez nas proces biologicznej degradacji lotnych związków organicznych emitowanych do atmosfery zachodzący w bioreaktorach stał się alternatywą dla wielu fizycznych i fizykochemicznych metod oczyszczania powietrza.

Obserwując zjawiska zachodzące w przyrodzie, wykorzystujemy drobnoustroje do biodegradacji organicznych zanieczyszczeń. Stwarzając im optymalne warunki rozwoju przyspieszamy procesy, które zachodzą w środowisku w sposób naturalny, ale wolniej i mniej efektywnie.

Zdobyte doświadczenie stwarza nam tym samym podstawy do projektowania, przenoszenia skali oraz poprawnej eksploatacji przemysłowych bioreaktorów trójfazowych ze stałym złożem.

Główną korzyścią z zastosowania bioreaktorów trójfazowych do oczyszczania powietrza jest wysoka skuteczność usuwania LZO emitowanych do powietrza, niskie nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne (proces jest prowadzony przy ciśnieniu atmosferycznym i temperaturze otoczenia ok. 30oC, odnawialna flora bakteryjna) oraz czystość ekologiczna prowadzonego procesu (nieobecność drugorzędowych zanieczyszczeń).

Istotne są również społeczne aspekty wdrażanej technologii – zmniejszenie kosztów dewastacji środowiska a także zachorowalności i śmiertelności społeczeństwa.


Zawiesina bakterii (pow. 400x)

Film zarejestrowano badając zawiesinę bakterii wykorzystywanych w procesie bioeliminacji LZO z gazów odlotowych.

Na obrazie widoczne są duże kolonie bakterii oraz skupisko pierwotniaków żywiących się mikroorganizmami.

Dobrze widoczne są wicie umożliwiające pierwotniakom poruszanie się.

Obecność tych jednokomórkowych organizmów w zawiesinie roboczej jest niezwykle istotna ze względu na rolę jaką odgrywają w utrzymywaniu biologicznej równowagi, zapobiegając nadmiernemu namnażaniu się bakterii.