Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Pomiary TOC, LZO, chromatografia

Wykonujemy pomiary LZO i TOC według metodyki zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U. Nr 206 Poz. 1291).

Oferujemy szeroki wachlarz analiz opartych na chromatografii gazowej. Chromatografia polega na rozdzieleniu mieszaniny związków (substancji) na pojedyncze składniki. Poprzez rozdzielenie próbki na poszczególne składniki, łatwiej można zidentyfikować (analiza jakościowa) oraz określić ilość (analiza ilościowa) różnych związków znajdujących się w próbce. Związki, które mogą być analizowane z wykorzystaniem tej metody muszą charakteryzować się wystarczającą trwałością termiczną i odpowiednią lotnością. Jeżeli wszystkie albo niektóre cząstki składników znajdują się w fazie gazowej lub w postaci pary w 400-450oC albo poniżej tej temperatury i nie rozkładają się w tej temperaturze, mogą być analizowane metodą chromatografii gazowej.

Chromatografia jest najczęściej stosowaną metodą do szybkiej analizy złożonych mieszanin związków chemicznych oraz oceny czystości tych związków, zarówno w przemyśle jak i w rozmaitych laboratoriach. Chromatografię gazową stosuje się m.in. w:

  • przemyśle petrochemicznym – np. do oceny składu chemicznego produkowanej benzyny;
  • ochronie środowiska – do oceny stopnia zanieczyszczenia, gleby, powietrza i wody;
  • kryminalistyce – np. do analizy źródła pochodzenia narkotyków na podstawie składu zawartych w nich zanieczyszczeń;
  • kontroli antydopingowej – gdzie GC-MS są podstawową metodą wykrywania niedozwolonych substancji w krwi, pocie, moczu i ekstrakcie z włosów sportowców;
  • w przemyśle spożywczym – do badania składu surowców i produktów żywnościowych oraz do wykrywania zafałszowań żywności.

Zaletą chromatografii gazowej jest możliwość użycia bardzo niewielkiej próbki analizowanej substancji – od 0,01 µl do maksymalnie 100 µl.

Wykonujemy analizy spektrofotometryczne oraz analizę i obróbkę zdjęć mikroskopowych.