W dniu 24 kwietnia br. reprezentanci firmy uczestniczyli w konferencji połączonej z warsztatami na temat promocji wewnętrznej w parkach przemysłowych i technologicznych. Konferencja odbyła się na terenie Śląskiego Parku Przemysłowo Technologicznego, w którym firma ma swoją siedzibę. Organizatorami wydarzenia byli Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii wraz z Gminą Miejską Nowa Ruda oraz Stowarzyszeniem Krajowym Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Konferencja była związana z projektem systemowym Polskiej Agencji Promocji Przedsiębiorczości „Parki przemysłowe i parki technologiczne bliżej innowacji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pod działanie 2.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy konferencji mogli dowiedzieć się jak powinna wyglądać dobra komunikacja Parku ze swoimi lokatorami, jakie korzyści może czerpać firma z ulokowania swojej siedziby w Parku oraz jak stworzyć silną markę zarówno Parku jak i firm, będących jego lokatorami.

Podsumowaniem spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego każdy mógł wypowiedzieć się na temat współpracy z Parkiem. Zorganizowane spotkanie było bardzo wartościowe i zaowocowało polepszeniem relacji na linii Park-Lokatorzy oraz wskazało działania mające na celu zwiększenie korzyści dla firm współpracujących z Parkiem.

W dniu 15 listopada 2012 r. w Rudzie Śląskiej odbyła się konferencja Silne i słabe strony implementacji innowacyjnych rozwiązań w Polsce. Ekoinwentyka sp. z o.o. wraz współorganizatorami Katowickim Holdingiem Węglowym, Instytutem  Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym zaprosili na nią przedsiębiorców, przedstawicieli władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Omówiono wiele aspektów wdrażania nowych rozwiązań w różnych branżach, wniesiono szereg postulatów ułatwiających drogę „od pomysłu do przemysłu”, przedstawiono możliwości pozyskania wsparcia przez innowacyjne firmy z różnych źródeł tak w zakresie organizacyjnym jak i finansowym. Istotnym punktem konferencji była prezentacja działania w pełni funkcjonalnej (zautomatyzowanej) instalacji do utylizacji lotnych związków organicznych i odorów w skali półprzemysłowej.

Ekoinwentyka Sp. z o.o. oraz Katowicki Holding Węglowy wraz z Instytutem  Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych jak i Śląskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym organizują w dniu 15 listopada 2012 konferencję

Silne i słabe strony implementacji innowacyjnych rozwiązań w Polsce

 

Uczestnicy będą mieć okazję zapoznać się z opiniami na temat wdrażania innowacyjnych rozwiązań w Polsce i Europie. Prelegentami w trakcie spotkania będą przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do  zbudowania zrębów trójsektorowego porozumienia na rzecz innowacyjności.

Zaproszenia kierujemy przede wszystkim do:
– przedsiębiorców chcących poprawić efektywność ekonomiczną i ekologiczną firmy, poszukujących innowacyjnych technologii, produktu, nowego modelu biznesowego lub innowacyjnej usługi przyjaznej dla środowiska,
– firm, które takie technologie, produkty lub usługi opracowały i poszukują efektywnych mechanizmów wprowadzenia ich na rynek krajowy i zagraniczny,
– jednostek naukowych, które mają do zaoferowania firmom ciekawe rozwiązania innowacyjne lub zainteresowanych współuczestniczeniem z firmami w projektach
– stowarzyszeń, izb i organizacji branżowych zainteresowanych upowszechnianiem informacji o innowacyjnych technologiach.

 

20 wrześnie 2012r. Prezes Zarządu spółki Damian Kasperczyk gościł na konferencji eksperckiej „Odmetanowanie i zgazowanie podziemne węgla kamiennego – droga do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski” zorganizowanej przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych oraz Katowicki Holding Węglowy S.A.

W konferencji brało udział szerokie grono ekspertów, którzy podzielili się swoją wiedzą z uczestnikami konferencji przybliżając tematykę m.in. metod procesowania węgla kamiennego w złożu oraz najnowszych technologii wykorzystywanych w tym obszarze, zasobów metanu w pokładach węgla kamiennego w Polsce, a także możliwościach osiągnięcia wzrostu zagospodarowania metanu uwalnianego w procesie eksploatacji węgla.

Dzięki dyskusji, która kończyła każdy z trzech bloków, na które podzielona była konferencja specjaliści z różnych dziedzin mogli wymienić swoje doświadczenia oraz koncepcje związane z tematem przewodnim spotkania.

18 września 2012r. w Warszawie odbyło się forum pt. „Jak stworzyć nową jakość w podejściu do ekoinnowacji w Polsce – propozycje rozwiązań i zaproszenie do współpracy.” Forum poprzedzone było konferencją pt. „(Eko)Innowacje – mit czy fundament polskiej polityki prorozwojowej”, zorganizowaną przez Instytut Badań Strukturalnych. Organizatorem forum była Polska Platforma Technologiczna Środowiska i na jej zaproszenie wziął w niej również udział jako panelista Prezes Zarządu Ekoinwentyki Damian Kasperczyk.

Forum miało charakter dyskusji panelowej, w której udział wzięli przedstawiciele firm, organizacji otoczenia biznesu, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 
 

Poszukiwano odpowiedzi na pytania:
• Jakie są specyficzne problemy związane z rozwojem ekoinnowacji w Polsce i jak powinno się je rozwiązywać?
• Czy ranga innowacji w agendzie publicznej odpowiada ich znaczeniu?
• Czy nakłady publiczne na innowacje są wystarczające?
• Jaka jest rola administracji publicznej w animowaniu innowacji?
• Jak poprawić efektywność sektora naukowo-badawczego i jak mocniej związać go z sektorem prywatnym?
• Co chcemy zyskać dzięki inwestowaniu w innowacje?
• Jak zapobiec odpływowi najzdolniejszych naukowców, jak przyciągnąć nowych z zagranicy i w reszcie jak przekonać młodych Polaków do podjęcia kariery w tym sektorze?

Wnioski płynące z omawianej problematyki wskazały konkretne obszary, które wymagają wsparcia. Wyznaczyły one również kierunki rozwoju dla Polskiej Platformy Technologicznej Środowiska.

W dniu 23 kwietnia w Katowickim PNT Euro-Centrum odbyła się Konferencja „Kapitał dla firm ze Śląska i Małopolski” zorganizowana w ramach II Forum Nowej Gospodarki. Organizatorami spotkania byli Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. oraz Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. Motywem przewodnim wystąpień było finansowanie rozwoju oraz innowacji przedsiębiorców.

Aktywnym uczestnikiem konferencji była firma Ekoinwentyka sp. z o.o. której Prezes, pan Damian Kasperczyk przedstawił firmę, jej plany rozwojowe oraz innowacyjną technologię ochrony powietrza. Spotkanie miało na celu promocję firm innowacyjnych jak również, poprzez umożliwienie bezpośredniego kontaktu z inwestorami, było okazją na pozyskanie kapitału z obszaru Venture Capital.

Redaktor audycji radiowej Programu Pierwszego Polskiego Radia pt. „Wieczór odkrywców” Pan Krzysztof Michalski zaprosił do rozmowy Prezesa Zarządu spółki Ekoinwentyka Pana Damiana Kasperczyka.

W rozmowie Pan Prezes miał przyjemność opowiedzieć słuchaczom o okolicznościach powstania spółki oraz przybliżyć im innowacyjność technologii biooczyszczania gazów odlotowych z lotnych związków organicznych opartej na autorskim know-how.

 

Posłuchaj wywiadu:

Wieczór Odkrywców-Polskie Radio-„Pełna sprzeczności, fascynująca i niebezpieczna chemia”

Na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg spółka Ekoinwentyka wzięła udział w konferencji oraz zaprezentowała się na wystawie multimedialnej jako jedna z innowacyjnych spółek, w które Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zainwestowało w ramach projektu Akcelerator.
<p style=”text-align: center;”><img class=”size-medium wp-image-139 aligncenter” title=”bruksela1″ alt=”” src=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2011/12/bruksela1-300×200.jpg” width=”300″ height=”200″ /></p>
Prezentowana wystawa „Research &amp; Technology Between Us” została objęta patronatem Parlamentu Europejskiego, któremu przewodniczył prof. Jerzy Buzek. Hasło wystawy miało wskazać wszechobecność rozwiązań pochodzących z nauki w otaczającym nas świecie i popychających świat do przodu.

Ważnym elementem wystawy było przedstawienie wynalazków badawczych – laureatów prestiżowych targów wynalazczości i transferu technologii Brussels Innova 2011.
<p style=”text-align: center;”><img class=”size-medium wp-image-140 aligncenter” title=”bruksela2″ alt=”” src=”http://ekoinwentyka.pl/wp-content/uploads/2011/12/bruksela2-300×199.jpg” width=”300″ height=”199″ /></p>
Równolegle z wystawą, 7 grudnia, odbyła się debata zorganizowana w ramach spotkania „<strong>European Academia to Industry Forum</strong>”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Urzędnicy Unii Europejskiej, prezesi oraz dyrektorzy zarządzający korporacjami międzynarodowymi (m.in. GE Global Research Centre, Solvay, Nokia, Technopolis Finland, Tecnalia) oraz członkowie instytucji wspierających innowacyjność w Polsce i w Europie (m.in. EARTO, EIRMA, EUA, ERRIN).