Biotechnologia Robi Różnicę!
Tel.: +48 (32) 789-51-41

Instalacje

Bioeliminacja Lotnych Związków Organicznych (LZO) prowadzona jest we współprądowym bioreaktorze gaz-ciecz. Proces zachodzi w zakresie temperatur 25-30oC przy współprądowym przepływie gazu i cieczy. Fazą gazową jest zanieczyszczone powietrze natomiast ciekłą roztwór soli mineralnych stanowiący pożywkę dla immobilizowanych na złożu specjalnie adaptowanych dla danego zanieczyszczenia bakterii. Prowadzona jest pełna kontrola ilościowa i jakościowa materiału biologicznego oraz stężenia LZO w oczyszczanym strumieniu gazu.

W oparciu o przekazane dane techniczne przystosowujemy prowadzony w firmie proces produkcyjny do wymagań dyrektywy dotyczącej ograniczenia emisji rozpuszczalników (SED) oraz dyrektywy UE (1999/13/WE), a także ust. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Zastosowanie trójfazowego reaktora ze stałym złożem w procesach biologicznego oczyszczania gazów z lotnych związków organicznych (VOC’s) charakteryzuje się w porównaniu z konwencjonalnymi metodami niskimi nakładami inwestycyjnymi i kosztami operacyjnymi, co jest wynikiem funkcjonowania w temperaturze otoczenia i ciśnieniu atmosferycznym, niższym zużyciem energii, łatwym dostępem do surowców – flory bakteryjnej, brakiem potrzeby regeneracji materiału biologicznego odpowiedzialnego za oczyszczanie.

Proces jest całkowicie bezodpadowy. O czystości ekologicznej prowadzonych procesów świadczy nieobecność drugorzędowych zanieczyszczeń – stosowana metoda nie „przesuwa” zanieczyszczenia w inne przedziały środowiskowe.

Instalacja do prowadzenia procesu redukcji lotnych związków organicznych o wielkości przepływu powietrza od 5000 do 120000 m3/h zostanie zaprojektowana i wykonana w oparciu o przekazane przez Nabywcę dane charakteryzujące rodzaje i stężenia polutantów występujących na wyjściu procesu produkcyjnego. Instalacja działa w trybie ciągłym zapewniając wymaganą redukcję zanieczyszczeń. Głównym elementem instalacji jest reaktor wykonany z blachy kwasoodpornej, wyposażony w system automatyki obejmujący kompletny system zasilania i sterowania układem oczyszczania powietrza, pozwalający na minimalizację prac związanych z jego obsługą z poziomu panelu operatorskiego.


Rysunek przedstawia uproszczony schemat pracy bioreaktora.